Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Francais
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian
 

 

Разбиране за Йога Сутрите на Патанджали

Кайвалям: Абсолютната свобода

М. Говиндан Сатчидананда

Каква е върховната цел на йога? В четвъртата и последна пада (част) на йога сутрите, Патанджали разглежда този въпрос и определя целта като: Кайвалям. Повечето преводачи и коментатори са превели този термин като „Единственост”, особено тези, които са наблегнали на философския дуализъм на Патанджали. Те заключават, че крайната цел на осъзнатата душа е да се отдели от физическия план. Отново раздяла на духа и плътта, толкова често срещана в духовната литература. Докато крия йога на Патанджали се основава на Самкхя философията, както се илюстрира от Пуруша (Съзнание, Себе, Съзерцаващ, субект) срещу пракрити (Природа, Съзерцавано, обект). В моята книга „Крия йога сутрите на Патанджали и Сиддхите” разгледах влиянието на Тантра като цяло, и Саддханта, в частност, върху философията и теологията на Патанджали. Въз основа на тази нова перспектива, се явява друго по-точно значение на думата Кайвалям - „Абсолютна Свобода”.

Щом Кайвалям е целта на класическата йога, важно е да имаме ясно разбиране на значението на този термин. Повечето коментатори, като например забележителният учен, Георг Фойерщейн, са заключили доста неясно, че целта на Единствеността, както е описана от Патанджали, изисква човек да изостави този свят щом достигне до най-висшето състояние на неразграничено познавателно поглъщане (сутра І.18), познато като асампраджаната самадхи. Това заключение, може би, се корени в предубеждението срещу Природата, и особено срещу „човешката природа”, което, изглежда, преобладава в духовните традиции като цяло, и особено в отшелническите традиции. В това предубеждение има предположение, че законите на природата са неотменими, и поради това единственият начин да се заобиколят, така да се каже, е да се напусне този свят.  Този възглед пренебрегва големия потенциал на една себеосъзната душа да трансформира своето човешко движещо средство на интелектуално, ментално, витално и дори физическо ниво. Йога Сиддхите, и напоследък Шри Ауробиндо и съвременните писатели като Кен Уилбър, все пак утвърждават, че имаме потенциал за такава трансформация на човешката ни природа в колективен мащаб. Има, обаче, и много по-стари източници от литературата на йога Сиддхите. За съжаление, доскоро тези източници са били напълно пренебрегвани като изключим един твърде ограничен кръг посветени.

В началото на йога сутрите (І.3) Патанджали ни съобщава за това като казва: „Съзерцаващият пребивава в своята истинна форма (сварупа)”. Т.е., индивидуалната душа или джива, приема като се разширява своята истиннна природа или форма – Шива, Върховното съзнание. Съвършенството на познавателното поглъщане, в неговите напреднали нива, както е описано от Патанджали и сиддхите, допринася за коренна трансформация на много нива. Обикновената човешка природа, мотивирана преди това само от съставните сили на природата (гуните), е заместена от по-висша природа (сварупа), според Патанджали в четвърта пада (виж IV.34).

IV.34: "Това върховно състояние на Абсолютна свобода (Кайваля) се изявява докато качествата (гуните) се поглъщат отново в Природата, тъй като нямат вече за цел да служат на Аза. Или (от друг ъгъл), силата на чистото съзнание се установява в своята собствена чиста Природа (сварупа).”

Терминът сварупа означава буквално „собствена чиста форма или чиста природа”. Тирумулар и другите Сиддхи често споменават сварупа като „самопросветляваща се изява”. На Тамил, това може да се произнесе „соруба” и състоянието на самадхи, което Бабаджи и 18 -те Сиддхи са постигнали се нарича в тяхната литература „соруба самадхи”, при което тялото лъчи със златен блясък. Сутра IV. 34 означава по същество, че законите управляващи нашата обикновена човешка природа, включително тези на физическото тяло, и играта на съставните сили на природата (гуните) са заместени от по-висша природа. Шри Ауробиндо нарича тази по-висша природа „супраментал”.

В стих ІІ.25 Патанджали определя Кайвалям по следния начин: „Без това невежество (авидя) не се случва такова единение (самйога). Това е абсолютната свобода (Кайвалям) от Съзерцаваното.” Авидя се определя от Патанджали в стих ІІ.5 като „невежество”. Там той твърди, че „невежеството вижда преходното като непреходно, нечистото като чисто, болезненото като приятно, и не-Аза като Аз.”

В стих ІІ.17 Патанджали ни обяснява за самйога, и казва:

 „Причината (за страданието), която подлежи на отстраняване е (самйога) единение на Съзерцаващия и Съзерцаваното”.

Самйога може да бъде разбрана като това обикновено състояние на човешкото съзнание при което Азът се отъждествява с обектите на своите преживявания. Например, когато казваме, „Аз съм изморен”, „Аз съм загрижен” или „Аз искам да”, ние изявяваме състояние на самйога, единение на Съзерцаващия и Съзерцаваното.

В четвъртата пада, стих 27, Патанджали ни съобщава, че методът да освободим себе си от това състояние на самйога е да продължим да се отдръпваме от фалшивото отъждествяване с вритите, или променливите движения, възникващи в съзнанието и съответните им клеши, или пречки. Този метод е обяснен в сутра I.12:

 

 „Чрез постоянна практика и с непривързаност (възниква) прекратяване (на отъждествяването с променливите движения на съзнанието).”

И в стих II.26 той казва: „Непрекъсваемото разграничително различаване е методът за неговото отстраняване.”

Терминът Сиддханта означава за Шиваитите крайното съвършенство или постижение. Сиддха е човек, който изявява сиддхи, съвършенство или специални сили. „Аз съм Върховният” казва Веданта последователят. „Аз ще стана Върховният” казва последователят на Сиддханта. Макар Кайваля да се отнася за крайните постижения, тя,също така, отбелязва началото на неограничениете възможности. Но Кайвалям разбирано като начало на абсолютната свобода е синоним на състоянието на Сиддха, който е позволил на Върховното Битие да се спусне в него или нея на всички нива, в пълно отдаване. Това допринася за едно интегрирано развитие на всички нива, а не просто едно вертикално издигане извън света, както в повечето духовни традиции. Само такава всеобхватна трансформация заслужава признание означено с термина съвършенство. Да бъдеш духовно пробуден в болно тяло, объркан ум и виталност, не е съвършенство. Не е важно дали Сидхха продължава да съществува на физически план. Ако той или тя продължат физическото си съществуване, то е само за да бъдат инструменти за пробуждането и трансформацията на човешката раса. Ако те напуснат, това не е защото са принудени да го направят поради дегенерацията на човешкия си организъм. И за разлика от обета бодхисаттва в Будизма, при който човек обещава да се връща докато всички съзнателни същества достигнат крайно освобождение, Сиддханта последователят се посвещава на трансформацията на този свят, който не е илюзорен или пък без стойност.Този свят е изначално божествен. Той е нашият общ божествен бряг, на който Бог осъществява чрез нас своя най-велик потенциал.

Така четвъртата пада не е последна. Последната предстои да бъде написана от всички от нас, като осъзнаваме еволюционния си потенциал.

В Сутра IV.2, Патанджали ни казва не само за възможността, а за вероятността човешкият род да еволюира в нещо ново, и да има все още невъобразими възможности.

Трансформацията в друг вид (се дължи на) огромните възможности свойствени на природата.

Това което Сиддхите са постигнали индивидуално може да бъде цел или постижение и за всички нас, дори на колективно ниво. Колективната трансформация на човешкия вид рядко се споменава в духовната литература посветена на освобождението. Модерните Сиддхи като Шри Ауробиндо и Рамалинга Свамигал също са предоставили много напътствия. Като следват техния пример и ученията им, искрените ученици на йога могат да работат за такава цел като Абсолютната свобода. Те са ни показали пътеката към такава пълна отдаденост и трансформац;ия. Само тогава Кайвалям, абсолютната свобода, ще бъде осъществена.

Copyright 2003 by Marshall Govindan. All rights reserved.

Home

© 1995 - 2024 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ